محمد مهدی رهبری املشی

(نماینده مردم شریف شهرستانهای رودسرواملش درمجلس شورای اسلامی)

آمار اعلام شده صندوق ها تا کنون

شهرستان املش
۱-سیاه خلک   رهبری۹۳          عباسی ۴۷
۲-بویه وکشمش ۸۳                             ۳۶
۳-تماجان            ۴۷                           ۱۲ 
۴-لرود ومربو۳۱۸                                ۱۲۶
۵-کجید۱۱۵                                       ۴۹
۶-ملکوت۱۶۸                                      ۵۱
۷-دیماجانکش۱۱۰                              ۴۱
۸-گوشت پزان۱۲۷                               ۸۷
۹-طهماسب گوابر۸۷                             ۳۲
۱۰-موسی کلایه ۳۶۹                          ۱۱۱
۱۱-جورگوابر   ۲۵۱                                ۱۰۳
۱۲-هلوسرا۱۶۰                                    ۲۸۰
۱۳-البرز۲۵۵                                    ۱۱۷
۱۴-اشکرمیدان۷۲                                   ۹۱
۱۵-جورکاسر۳۲۰                                      ۱۲۶
۱۶-یوسف آبادکشکلایه۱۲۳                             ۵۰
۱۷-چهارده۱۸۰                                      ۷۵
۱۸-خرشتم۵۷۶                                  ۳۵
۱۹-لگموج۲۱۹                                       ۲۷
۲۰-لیلیم۱۸۵                                         ۱۱۳
۲۱-شبخوس پهلو۲۲۶                              ۱۱۱
۲۲-عباس گوابر۱۲۳                                 ۵۰
۲۳-جیرگوابر۲۸۰                                        ۲۵۰
۲۴سوخته کیش۲۲۲                                     ۱۹۰
۲۵-سفیداربن۱۴۴                                            ۶۸
۲۶-مشکله۴۲۵                                           ۱۷۵
۲۷-شکرپس۱۷۵                                         ۳۰
۲۸-سوشفیع لات۱۲۰                                    ۱۳۹
۲۹-لات سر۹۱                                          ۱۶۸
۳۰-کشکلایه۳۱۳                                         ۲۴۷
۳۱-شیشارستان۳۴۹                                  ۱۷۲
۳۲-سیویر۱۹۳                                              ۲۵۱
۳۳-ورکوره۱۵۲                                             ۱۳۰
۳۴-آزاربن۷۶                                                  ۱۶۲
۳۴-میان محله۵۷۰                                           ۱۹۲
۳۵-آسیابسران۳۵۰                                         ۱۵۹
۳۶-کیاکلایه مطهری۲۸۷                                      ۷۵
۳۷-اسماعیل گوابر۱۶۴                                           ۱۶۴
۳۸-پردین لنگه۱۳۱                                                  ۱۴۶
۳۹-سیاراملش۲۲۰                                              ۷۰
۴۰-یاعلی گوابر۱۱۶                                              ۱۶۱
۴۱-طالب پور۴۴۶                                                      ۱۶۵  
۴۲-نرکه۴۶۱                                                             ۳۲۱
۴۳-شهدای لطیفی۵۰۳                                                   ۱۹۱
۴۴-گرکرود۴۶۷                                                                ۳۴۶  
۴۷-تابستان نشین  ۱۹۴                                              ۹۹     
۴۸-هفده شهریور  ۵۶۷                                                 ۱۵۴
۴۹-چماقستان۲۸۶                                                         ۳۴۹
۵۰- کیاکلایه مدرس۶۵۶                                                       ۱۹۷
۵۱-سورکوه۳۵۱                                                               ۳۸۲
۵۲-هنرستان حقانی۳۵۰                                                  ۱۳۴    
۵۳-کهنه گویه۱۸۹                                                             ۶۹
۵۴-پروین اعتصامی۴۲۱                                                    ۱۲۴
۵۷-نرجسیه۷۷۱                                                               ۲۲۴
۵۸-شبخوسلات۲۴۴                                                         ۲۷۳
۵۹-شهیدرجایی۶۸۷                                                              ۲۸۵
۶۰-پژوهشگاه۷۹۳                                                                  ۳۵۷
۶۱-گورج۹۴                                                                            ۵۴
۶۲-پاهکیده۸۰۵                                                                  ۳۲۴

                                               
بخش رحیم آباد
۱-توکاس   رهبری۱۱۴                     عباسی   ۱۳  
۲-سیزرود       ۷۹                                  ۱۲
۳-کیاسه          ۴۲                               ۴
۴-ازم ریسن    ۴۴                                   ۴
۵-سارم             ۶۲                             ۴۷
۶-لسبو وشفیع آباد۴۳                           ۴۲
۷-کاکرود۶۵                                           ۱۶۷
۸-سیارساق۶۲                                      ۴
۹-پوده۶۴                                                    ۳۴
۱۰-شوئیل۵۵                                         ۷۷
۱۱-ایزین۴۴                                             ۴
۱۲-کوشکوه۱۶۷                                      ۱۶۳


رودسر
۱-کرفستان۱۶۴  رهبری                              عباسی ۲۹

آمارقطعی رای چابکسر
رهبری ۹۱۶۶                                                    عباسی۴۴۲۴
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 20:7  توسط حامی  |